Chức năng hỗ trợ thiết kế

Chức năng hỗ trợ thiết kết trong phần mềm API SAP2000 sẽ giúp kỹ sư chọn tiết diện thiết kế một cách nhanh nhất hay cũng như dùng một số tính năng như là: Đo chiều dài thanh, chiều dài 2 điểm, gán tiết diện nhanh, giải phóng nhanh 2 đầu thanh,… Để truy cập nhanh vào công cụ này Menu chính Hỗ trợ -> Hỗ trợ nhanh (1) hoặc bấm CTRL + SHIFT + T, màn hình sẽ hiện ra bảng như dưới đây. Chi tiết các chức năng sẽ được giới thiệu dưới đây:

 1. Menu mở công cụ
 2. Hộ text điều hướng, hay gõ câu lệnh tắt.
 3. Giải phóng 2 đầu thanh
 4. Không cho phép tải được gán vào thanh
 5. Gán thanh thành các phần tử Chịu đồng thời Kéo/Nén (Ten/Comp.)
 6. Gán thanh thành phần tử chịu kéo thuần túy (Tension Brace)
 7. Chọn các phần tử thanh cho trước.
 8. Lấy tên phần tử thanh.
 9. Lấy tên phần tử nút
 10. Chọn phần tử nút cho trước
 11. Đặt điểm giằng ngoài mặt phẳng cho thanh.
 12. Chi phần tử thanh thành nhiều phần theo ý thích
 13. Cho phép thiết kế
 14. Không cho phép thiết kết
 15. Nhập các phần tử thanh lại
 16. Đo chiều dài từ nút đến nút hoặc chiều dài thanh.
 17. Kiểm tra nhanh tiết diện
 18. Gán tiết diện vào thanh
 19. Hiển thị thông số kiểm tra thanh.

Để thực hiện tốt các chức năng, 1 hoặc nhiều phần tử thanh sẽ được chọn trước khi bấm thực hiện chắc năng như danh sách ở trên. Ví dự dưới đây, chọn 1 thanh 5008 rồi bấm Get Frame hoặc bấm Length  thì thanh đó hoặc nhiều thanh sẽ hiện lên như hình dưới đây.

Để chia một thanh thành nhiều phần khác nhau, đầu tiên chọn thanh trên màn hình. Sau đó nhập vào ô có số 5008 như sau:

-1 a b c d e -1 f         trong đó, a b c d e f là chiều dài các đoạn cần chia, -1 là phần con lại mà không chắc chắn. Nếu có từ 2 số -1 trở lên chương trình sẽ lấy chiều dài còn lại chia cho số lần -1 đó.

Ví dụ muốn chia một thanh 30m thành: 3m + 6m + 6m + 9m + phần này không cần tính. Thì chỉ cần nhập: 3 6 6 9 -1

thì phần -1 được tự động tính = 30 – 3 – 6 – 6 – 9.

 

Chức năng cho phép thiết kế hoặc không cho phép thiết kế. Chức năng áp dụng khi tính toán đơn lẻ của kết cấu nào đó ở ngoài và không cần thiết kết lại trong mô hình tính. Ví Dụ: 1 dầm tổ hợp, đã được tính toán bằng excel ngoài, mà trong mô hình chỉ cần sử dụng tiết diện để làm tăng độ cứng của kết cấu, thì chỉ cần chọn tiết diện đó bấm Not Design hoặc Allow Design.

Để tính toán nhanh một tiết diện nào đó, chỉ cần chọn tiết diện và bấm vào ô tiết diện (2) sau đó bấm Enter trên bàn phím. Để thiết kết nhanh. Hoặc xem thông tin ứng suất thiết kế như hình trên.

Trong phần này có một số chức năng đặc biệt như sau:

 • S   : bóp tiết diện cho phần dầu thanh. Ví dụ tiết có chiều cao 600×5 cánh là 200×8 với tên tiết diện là: 600x5x200x8, gõ lệnh S 300Enter hoặc bấm Check, tiết diện sẽ chuyển thành T300-600×5+200×8, T đại diện cho tiết diện đã được cắt vát phần đầu.
 • E   : bóp tiết diện phần cuối thanh. Cũng tương tự như trên E 800, thanh chuyển thành T600-800×5+200×8.
  • Chú ý: tên tiết diện không có dấu ký tự trăng (Spacebar).
 • Chiều dài tính toán chỉ cần nhập: LX 30, tất cả các thanh có chiều dài 3m hoặc 6m, sẽ tự động nhân với hệ số (30/3) để thành 30m. Áp dụng cho tính chiều dài tính toán thự tế của thanh. Ví Dụ: Thanh chiều dài thực là 3m nhưng chiều dài tính toán là 30m, thì gõ LX 30, chiều dài tính toán cho thanh đó sẽ được tăng lên 30/3.
 • Tương tự với LY, LT, KX, KY và KT.
 • NL là Not Allow Load Transfer là không cho phép truyền tải vào thanh đó. Với cú pháp NL 1, gõ Enter hoặc bấm Check
 • CB là thay đổi hệ số CB trong thiết kế
 • R xoay dầm/cột một góc a độ nào đó.

Trên đây cơ bản các chức năng hỗ trợ nhanh người sử dụng, để thao tác công việc một cách nhanh nhất.

 

This entry was posted in Help, SAP2000, Video. Bookmark the permalink.