Video Online help – SAP2000Extension

 1. Introduction
 2. Modeling Structure
 3. Section Generator
 4. Non-prismatic Section
 5. Load Combination
 6. Define Loading
 7. Define Crane Load
 8. Quick Tool
 9. Auto Section
 10. Force Filter
 11. Quick Design
 12. Reports
 13. Export to DXF
 14. Design to TCVN 5575-2012
Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021:

– Cho phép vẽ/không vẽ vùng gió end-zone khi mô hình nhà công nghiệp.
– Vẽ hệ giằng tường: Giằng cổng, giằng V, V ngược, giằng chéo, giằng K…
– Vẽ mái cong chia theo đoạn tùy vào mục đích.
– Tính toán theo tiêu chuẩn TC 5575:2012 với báo cáo chi tiết
– Cho phép thay đổi Mx, My, Qx, Qy, Na, Tor khi tính toán thiết kết theo TCVN 5575:2012
– Tính toán liên kết chân cột theo tiêu chuẩn Mỹ
– Tính toán kiểm tra nhanh móng đơn.
– Tính gió theo tiêu chuẩn Mỹ. ASCE7-05/10
– Báo cáo dạng ra Word file.

Cập nhật cho phiên bản APIPRO2021.1 (25/05/2021):

– Sửa lỗi không tìm đc hệ số Cr trong TCVN5575-2012.
– Thêm kiểm tra điều kiện chịu cắt cho tiết diện chịu kéo hoặc nén thuần túy.
– Thêm kiểm tra điều kiện bf/tf và h/tw
– Thêm điều kiện tiết diện theo TCVN.
– Cho phép thay đổi nội lực tính toán theo vị trí.
– Cho phép tính toán với nội lực lớn nhất của tiết diện.
– Sửa lỗi không nhận khối lượng của tiết diện sau khi thiết kế nhanh.

– Sửa lỗi không nhận thiết kế LRFD cho bản mã và bulong móng theo tiêu chuẩn AISC360-05

This entry was posted in Help, SAP2000, Video. Bookmark the permalink.

One Response to Video Online help – SAP2000Extension

 1. Lee Nguyen says:

  Wow, it is a nice software. Save time, good support.

Leave a Reply