Tag Archives: Sờ đồ kết cấu

Tạo sơ đồ kết cấu

Phần gới thiệu tạo sơ đồ kết cấu nhanh qua phần mềm API SAP2000 của APINTR website. Để tạo sợ đồ kết cấu nhà xưởng, mái cong, mái đua hay cửa trời một cách nhanh nhất qua 1 nút bấm. Lưu Thông Tin, chương trình sẽ lưu thông tin vào file tính hiện hành của người dùng. Người dùng có thể kiểm tra hoặc xem thông tin dự án qua SAP2000 -> Menu -> File -> Modify/Show Project Information. Mái cong cho SAP2000, trong sap2000 cũng hỗ trợ chức năng dầm cong (Curved frame) tuy nhiên SAP2000 chỉ hỗ trợ người dùng chia đều các đoan cong đó thành nhiều đoạn. Do vậy chiều dài thực tế của dầm sẽ bị lẻ không đảm sản xuất Continue reading

Posted in Help, SAP2000, Video | Tagged | Leave a comment